?!DOCTYPE html> 河源聡Ԍ业技术学院高低压设备试验工程项废标公告-河源聨w业技术学?/title><META Name="keywords" Content="河源聡业技术学?老隆帢و范孢٦校,河职?河源,职业技?职业,技术学?技?学院,高低?高低,低压,设备,试验,工程项目,工程,项目,公告" /> <META Name="description" Content="一、项目基本情况采购项目编号:HZY202109J002采訓项目名称:河源职业技术学院高低压设备试验工程项目二、项目终止的原因项稐废标的原因:响应投标人不趡三家三、公告期限本公告发布之日?个工作日(含发布日)  各有关当事人对评标结果有弡议的,可以在评标公告发布蹋日起丨个工作日内以书面形式向河源职业技术学院监察审计处(盡ԑ督电话: 0762-3800668)提出质疑,逾期将依法不予受理。河源职並ơ技术学院采购办2021??8? /> <link rel="stylesheet" href="/style/animate.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/public.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/ny.css"> <!--[if lt IE 9]> <script src="../../js/html5shiv.min.js"></script> <script src="../../js/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="../../js/jquery.js"></script> <script src="../../js/wow.min.js"></script> <script src="../../js/public.js"></script> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307c78465553515742000000024356 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/vsbscreen.min.js" id="_vsbscreen" devices="pc|mobile|pad"></script> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1059,'/content.jsp',14733,1203805607)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.like2haveahome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.like2haveahome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="e5j8h3" > <div style='display:none'><q id='WqA2t9'><h1><a href="http://like2haveahome.com/" title=""></a></h1></q><tt id='WqA2t9'><dd id='WqA2t9'><noscript id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'><i id='WqA2t9'></i><dd id='WqA2t9'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='WqA2t9'></tr><td id='WqA2t9'></td><q id='WqA2t9'></q><dd id='WqA2t9'></dd><div id='WqA2t9'><button id='WqA2t9'><tfoot id='WqA2t9'><i id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'><i id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'><dt id='WqA2t9'></dt></strike></i></dl></i><pre id='WqA2t9'></pre></tfoot><u id='WqA2t9'></u><small id='WqA2t9'></small></button><tr id='WqA2t9'></tr></div><strike id='WqA2t9'></strike><label id='WqA2t9'></label><button id='WqA2t9'></button><optgroup id='WqA2t9'></optgroup><dd id='WqA2t9'></dd><sup id='WqA2t9'><del id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'><dd id='WqA2t9'></dd></strike></del></sup><fieldset id='WqA2t9'><p id='WqA2t9'></p></fieldset><big id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'><address id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'></dl></address><dd id='WqA2t9'></dd><table id='WqA2t9'><abbr id='WqA2t9'><strong id='WqA2t9'><blockquote id='WqA2t9'></blockquote></strong></abbr><td id='WqA2t9'><pre id='WqA2t9'></pre></td></table></big></big><q id='WqA2t9'><abbr id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></abbr></q><li id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><acronym id='WqA2t9'><dd id='WqA2t9'><td id='WqA2t9'><noframes id='WqA2t9'><tr id='WqA2t9'><strong id='WqA2t9'></strong><small id='WqA2t9'></small><button id='WqA2t9'></button><li id='WqA2t9'><noscript id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'></big><dt id='WqA2t9'></dt></noscript></li></tr><ol id='WqA2t9'><option id='WqA2t9'><table id='WqA2t9'><blockquote id='WqA2t9'><tbody id='WqA2t9'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='WqA2t9'></u><kbd id='WqA2t9'><kbd id='WqA2t9'></kbd></kbd></noframes><abbr id='WqA2t9'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='WqA2t9'><button id='WqA2t9'><abbr id='WqA2t9'></abbr></button></thead><button id='WqA2t9'><u id='WqA2t9'><u id='WqA2t9'></u></u><tr id='WqA2t9'><optgroup id='WqA2t9'><dd id='WqA2t9'><dfn id='WqA2t9'><tt id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'><optgroup id='WqA2t9'></optgroup></thead></tt><legend id='WqA2t9'></legend><noframes id='WqA2t9'><b id='WqA2t9'><form id='WqA2t9'></form></b></noframes></dfn><pre id='WqA2t9'></pre></dd></optgroup><dl id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'><dd id='WqA2t9'><td id='WqA2t9'><dir id='WqA2t9'></dir></td></dd></big><optgroup id='WqA2t9'></optgroup><dfn id='WqA2t9'></dfn></dl></tr></button><strong id='WqA2t9'></strong><ol id='WqA2t9'><dfn id='WqA2t9'><kbd id='WqA2t9'></kbd></dfn></ol><ul id='WqA2t9'></ul><noframes id='WqA2t9'></noframes><blockquote id='WqA2t9'></blockquote><fieldset id='WqA2t9'></fieldset><sup id='WqA2t9'><p id='WqA2t9'><tt id='WqA2t9'><sup id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'><ol id='WqA2t9'><sup id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'><em id='WqA2t9'><label id='WqA2t9'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='WqA2t9'></address></sup></tt></p><fieldset id='WqA2t9'><noframes id='WqA2t9'><code id='WqA2t9'><strong id='WqA2t9'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='WqA2t9'></sup><div id='WqA2t9'><pre id='WqA2t9'><select id='WqA2t9'></select><td id='WqA2t9'></td></pre></div><kbd id='WqA2t9'><u id='WqA2t9'></u></kbd><div id='WqA2t9'></div><blockquote id='WqA2t9'></blockquote><q id='WqA2t9'></q><th id='WqA2t9'></th><big id='WqA2t9'></big><address id='WqA2t9'><b id='WqA2t9'><select id='WqA2t9'></select></b></address><code id='WqA2t9'></code><ul id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'></strike></ul><noscript id='WqA2t9'></noscript><pre id='WqA2t9'></pre><div id='WqA2t9'><p id='WqA2t9'></p></div><tfoot id='WqA2t9'></tfoot><thead id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'></bdo></thead><kbd id='WqA2t9'></kbd><p id='WqA2t9'><fieldset id='WqA2t9'><style id='WqA2t9'></style></fieldset></p><acronym id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'><code id='WqA2t9'></code></big></acronym><noframes id='WqA2t9'><fieldset id='WqA2t9'></fieldset></noframes><ol id='WqA2t9'></ol><font id='WqA2t9'></font><td id='WqA2t9'><ol id='WqA2t9'></ol></td><center id='WqA2t9'></center><option id='WqA2t9'></option><legend id='WqA2t9'></legend><big id='WqA2t9'></big><sub id='WqA2t9'><ol id='WqA2t9'><li id='WqA2t9'><label id='WqA2t9'></label></li></ol></sub><i id='WqA2t9'><ol id='WqA2t9'></ol></i><del id='WqA2t9'></del><tr id='WqA2t9'><tr id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'><form id='WqA2t9'><em id='WqA2t9'></em><ins id='WqA2t9'><center id='WqA2t9'><center id='WqA2t9'></center></center></ins><pre id='WqA2t9'><em id='WqA2t9'></em><abbr id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'><div id='WqA2t9'><center id='WqA2t9'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='WqA2t9'></b><noframes id='WqA2t9'><span id='WqA2t9'></span></noframes><font id='WqA2t9'><ol id='WqA2t9'></ol></font><td id='WqA2t9'><abbr id='WqA2t9'><option id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'></big></option></abbr><dfn id='WqA2t9'></dfn></td><form id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'></legend></form><td id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'><blockquote id='WqA2t9'></blockquote></strike></td><sup id='WqA2t9'><fieldset id='WqA2t9'><li id='WqA2t9'></li></fieldset></sup><option id='WqA2t9'></option><thead id='WqA2t9'></thead><del id='WqA2t9'></del><b id='WqA2t9'><tfoot id='WqA2t9'></tfoot><i id='WqA2t9'></i></b><sup id='WqA2t9'></sup><thead id='WqA2t9'></thead><kbd id='WqA2t9'></kbd><acronym id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'></strike></acronym><table id='WqA2t9'><select id='WqA2t9'></select></table><strong id='WqA2t9'></strong><center id='WqA2t9'></center><p id='WqA2t9'><b id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'><span id='WqA2t9'></span></bdo></b></p><tr id='WqA2t9'><form id='WqA2t9'><strong id='WqA2t9'><dir id='WqA2t9'></dir></strong><th id='WqA2t9'></th></form><strong id='WqA2t9'><select id='WqA2t9'></select></strong></tr><form id='WqA2t9'><pre id='WqA2t9'></pre></form><code id='WqA2t9'></code><optgroup id='WqA2t9'></optgroup><strong id='WqA2t9'><td id='WqA2t9'><table id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'><fieldset id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><tfoot id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'><tt id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></tt></big><p id='WqA2t9'></p><button id='WqA2t9'><table id='WqA2t9'><ins id='WqA2t9'></ins><tt id='WqA2t9'><li id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='WqA2t9'><td id='WqA2t9'></td><tfoot id='WqA2t9'></tfoot></tr><strong id='WqA2t9'><span id='WqA2t9'><dfn id='WqA2t9'></dfn><bdo id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='WqA2t9'></button><ol id='WqA2t9'><font id='WqA2t9'><blockquote id='WqA2t9'><center id='WqA2t9'></center></blockquote></font></ol><strong id='WqA2t9'></strong><dl id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'></legend><sub id='WqA2t9'><small id='WqA2t9'></small></sub></dl><style id='WqA2t9'></style><pre id='WqA2t9'><code id='WqA2t9'></code></pre><big id='WqA2t9'></big><font id='WqA2t9'></font><bdo id='WqA2t9'></bdo><dfn id='WqA2t9'><dd id='WqA2t9'><button id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'><div id='WqA2t9'><div id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'></q></optgroup></dd><ol id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><dfn id='WqA2t9'><button id='WqA2t9'><tbody id='WqA2t9'><tbody id='WqA2t9'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='WqA2t9'></dl><fieldset id='WqA2t9'></fieldset><u id='WqA2t9'></u><div id='WqA2t9'><ins id='WqA2t9'></ins></div><strong id='WqA2t9'></strong><center id='WqA2t9'></center><strong id='WqA2t9'></strong><small id='WqA2t9'></small><td id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><b id='WqA2t9'><optgroup id='WqA2t9'></optgroup></b></q><ol id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'></bdo></ol><dd id='WqA2t9'><th id='WqA2t9'></th></dd><blockquote id='WqA2t9'></blockquote><ul id='WqA2t9'><style id='WqA2t9'></style></ul></q></td><noscript id='WqA2t9'></noscript><ol id='WqA2t9'></ol><p id='WqA2t9'></p><strong id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'></big><strike id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><sup id='WqA2t9'></sup></q></strike></strong><p id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'><acronym id='WqA2t9'><tfoot id='WqA2t9'><kbd id='WqA2t9'></kbd><form id='WqA2t9'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='WqA2t9'></fieldset><b id='WqA2t9'><dt id='WqA2t9'></dt></b><sup id='WqA2t9'></sup><label id='WqA2t9'></label><noframes id='WqA2t9'><ins id='WqA2t9'></ins></noframes><td id='WqA2t9'></td><dfn id='WqA2t9'></dfn><font id='WqA2t9'><style id='WqA2t9'></style></font><tr id='WqA2t9'><td id='WqA2t9'></td></tr><dfn id='WqA2t9'><ul id='WqA2t9'></ul></dfn><tr id='WqA2t9'></tr><abbr id='WqA2t9'></abbr><strong id='WqA2t9'></strong><dt id='WqA2t9'></dt><span id='WqA2t9'><label id='WqA2t9'><td id='WqA2t9'></td></label><address id='WqA2t9'></address></span><label id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'><dt id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'></dl></dt></bdo></label><abbr id='WqA2t9'><optgroup id='WqA2t9'></optgroup></abbr><code id='WqA2t9'></code><address id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></address><td id='WqA2t9'><style id='WqA2t9'><tbody id='WqA2t9'></tbody><strong id='WqA2t9'></strong></style></td><ul id='WqA2t9'><ul id='WqA2t9'></ul></ul><del id='WqA2t9'></del><th id='WqA2t9'><option id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'></legend></option></th><b id='WqA2t9'></b><i id='WqA2t9'><noscript id='WqA2t9'></noscript></i><q id='WqA2t9'></q><select id='WqA2t9'></select><option id='WqA2t9'></option><optgroup id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'></big></optgroup><noframes id='WqA2t9'><acronym id='WqA2t9'><em id='WqA2t9'></em><td id='WqA2t9'><div id='WqA2t9'></div></td></acronym><address id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'></big><legend id='WqA2t9'></legend></big></address></noframes><ul id='WqA2t9'></ul><abbr id='WqA2t9'><p id='WqA2t9'><small id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'><code id='WqA2t9'><i id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'></legend></i><sub id='WqA2t9'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='WqA2t9'></noscript><tr id='WqA2t9'></tr><select id='WqA2t9'><button id='WqA2t9'><dfn id='WqA2t9'><p id='WqA2t9'></p><q id='WqA2t9'></q></dfn></button><noframes id='WqA2t9'></noframes><b id='WqA2t9'></b></select><font id='WqA2t9'></font><option id='WqA2t9'></option><fieldset id='WqA2t9'></fieldset><noframes id='WqA2t9'><i id='WqA2t9'><div id='WqA2t9'><ins id='WqA2t9'></ins></div></i></noframes><tr id='WqA2t9'></tr><label id='WqA2t9'><small id='WqA2t9'></small><b id='WqA2t9'></b></label><noscript id='WqA2t9'><tr id='WqA2t9'></tr><div id='WqA2t9'></div><noscript id='WqA2t9'></noscript><tr id='WqA2t9'></tr></noscript><center id='WqA2t9'></center><dl id='WqA2t9'></dl><blockquote id='WqA2t9'></blockquote><pre id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'><noframes id='WqA2t9'><i id='WqA2t9'></i></noframes><dt id='WqA2t9'></dt></dl><label id='WqA2t9'><dfn id='WqA2t9'></dfn></label></pre><dir id='WqA2t9'></dir><strike id='WqA2t9'></strike><thead id='WqA2t9'></thead><span id='WqA2t9'></span><i id='WqA2t9'></i><font id='WqA2t9'></font><style id='WqA2t9'></style><font id='WqA2t9'></font><td id='WqA2t9'><select id='WqA2t9'><b id='WqA2t9'><address id='WqA2t9'><noscript id='WqA2t9'><acronym id='WqA2t9'></acronym></noscript></address><style id='WqA2t9'><tbody id='WqA2t9'></tbody></style></b></select><ul id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></ul></td><strike id='WqA2t9'><dt id='WqA2t9'></dt></strike><dfn id='WqA2t9'></dfn><dir id='WqA2t9'><b id='WqA2t9'></b><font id='WqA2t9'></font></dir><ul id='WqA2t9'></ul><q id='WqA2t9'></q><acronym id='WqA2t9'></acronym><center id='WqA2t9'><strong id='WqA2t9'></strong></center><ins id='WqA2t9'><label id='WqA2t9'></label><span id='WqA2t9'></span></ins><li id='WqA2t9'><blockquote id='WqA2t9'></blockquote></li><th id='WqA2t9'><table id='WqA2t9'></table></th><tfoot id='WqA2t9'></tfoot><ins id='WqA2t9'></ins><table id='WqA2t9'></table><noscript id='WqA2t9'><del id='WqA2t9'><ol id='WqA2t9'><center id='WqA2t9'><ul id='WqA2t9'></ul><div id='WqA2t9'></div></center></ol></del></noscript><strong id='WqA2t9'><legend id='WqA2t9'></legend><td id='WqA2t9'></td></strong><font id='WqA2t9'><font id='WqA2t9'></font></font><noscript id='WqA2t9'><em id='WqA2t9'><form id='WqA2t9'><sub id='WqA2t9'></sub></form><bdo id='WqA2t9'></bdo></em></noscript><address id='WqA2t9'></address><center id='WqA2t9'><del id='WqA2t9'></del><sup id='WqA2t9'></sup></center><kbd id='WqA2t9'></kbd><font id='WqA2t9'><b id='WqA2t9'></b><table id='WqA2t9'></table><blockquote id='WqA2t9'></blockquote></font><big id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><center id='WqA2t9'><button id='WqA2t9'></button></center></q></big><i id='WqA2t9'><form id='WqA2t9'><option id='WqA2t9'></option><dir id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></dir></form><tr id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'><noframes id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'></dl></noframes></strike><dt id='WqA2t9'></dt></tr></i><dfn id='WqA2t9'></dfn><tbody id='WqA2t9'></tbody><select id='WqA2t9'><dir id='WqA2t9'><noscript id='WqA2t9'><th id='WqA2t9'><strike id='WqA2t9'></strike><small id='WqA2t9'></small></th></noscript><tbody id='WqA2t9'><em id='WqA2t9'><optgroup id='WqA2t9'></optgroup><style id='WqA2t9'><tr id='WqA2t9'></tr><address id='WqA2t9'></address></style></em></tbody><code id='WqA2t9'><noscript id='WqA2t9'><ins id='WqA2t9'><font id='WqA2t9'></font></ins></noscript></code></dir><p id='WqA2t9'></p><dl id='WqA2t9'></dl></select><form id='WqA2t9'><bdo id='WqA2t9'></bdo><optgroup id='WqA2t9'><tbody id='WqA2t9'></tbody></optgroup><blockquote id='WqA2t9'><button id='WqA2t9'><pre id='WqA2t9'><li id='WqA2t9'><tfoot id='WqA2t9'><kbd id='WqA2t9'></kbd></tfoot><fieldset id='WqA2t9'><dd id='WqA2t9'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='WqA2t9'></table><span id='WqA2t9'><dl id='WqA2t9'></dl></span></blockquote></form><em id='WqA2t9'><small id='WqA2t9'><blockquote id='WqA2t9'></blockquote></small></em><tfoot id='WqA2t9'></tfoot><del id='WqA2t9'><pre id='WqA2t9'></pre></del><em id='WqA2t9'><acronym id='WqA2t9'><th id='WqA2t9'></th></acronym></em><fieldset id='WqA2t9'></fieldset><code id='WqA2t9'><noframes id='WqA2t9'></noframes></code><form id='WqA2t9'><optgroup id='WqA2t9'><dir id='WqA2t9'></dir></optgroup></form><strong id='WqA2t9'></strong><ins id='WqA2t9'><option id='WqA2t9'></option></ins><dd id='WqA2t9'></dd><span id='WqA2t9'><tbody id='WqA2t9'></tbody></span><strong id='WqA2t9'><pre id='WqA2t9'><form id='WqA2t9'></form></pre></strong><li id='WqA2t9'><abbr id='WqA2t9'><dir id='WqA2t9'></dir><acronym id='WqA2t9'></acronym></abbr></li><ol id='WqA2t9'></ol><strike id='WqA2t9'></strike><label id='WqA2t9'></label><legend id='WqA2t9'><address id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'><tr id='WqA2t9'></tr></thead></address><dt id='WqA2t9'></dt></legend><thead id='WqA2t9'></thead><ins id='WqA2t9'><big id='WqA2t9'></big></ins><kbd id='WqA2t9'></kbd><center id='WqA2t9'><acronym id='WqA2t9'></acronym><code id='WqA2t9'></code></center><ul id='WqA2t9'><pre id='WqA2t9'></pre></ul><style id='WqA2t9'><dt id='WqA2t9'><noframes id='WqA2t9'></noframes></dt><sub id='WqA2t9'></sub><b id='WqA2t9'><thead id='WqA2t9'></thead></b></style><center id='WqA2t9'></center><button id='WqA2t9'></button><bdo id='WqA2t9'><sub id='WqA2t9'><noframes id='WqA2t9'><blockquote id='WqA2t9'><q id='WqA2t9'><noscript id='WqA2t9'></noscript><dt id='WqA2t9'></dt></q></blockquote><noframes id='WqA2t9'><i id='WqA2t9'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <!-- pc 顶部 导航 --> <div class="head pc"> <div class="head-top"> <div class="px1280"> <div class="logo"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script> <a href="/e5j8h3/index.htm" title="" target="_self"><img src="/images/logo1.png" alt=""></a> </div> <div class="search"> <div><script language="javascript" src="/system/resource/js/openlink.js"></script><a rel="nofollow" href="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36425)" target="_blank"><img src="/images/icon-1.png" alt=""><span>校外VPN</span></a> <a href="/e5j8h3/fu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1153" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36426)" target="_blank"><img src="/images/icon-2.png" alt=""><span>学生</span></a> <a href="/e5j8h3/fu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1154" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36427)" target="_blank"><img src="/images/icon-3.png" alt=""><span>教职?/span></a> <a href="/e5j8h3/yhxxdh/ksjfk.htm" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36428)" target="_blank"><img src="/images/icon-4.png" alt=""><span>访客</span></a> </div> <div class="search-box"> <div><script type="text/javascript"> function _nl_ys_check(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode260544').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("请输入你要检索的内容?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode260544")); return true; } </script> <form action="../../search_info.jsp?wbtreeid=1059" method="post" id="au2a" name="au2a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey260544" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype260544" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope260544" name="searchScope" value="1"> <input name="showkeycode" id="showkeycode260544" type="text" placeholder="请输入关键词"> <input type="image" src="../../xz/images/search2.png" align="absmiddle" style="cursor: hand"> </form><script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="nav"><ul class="px1280"> <li> <a href="/e5j8h3/index.htm" title="首页">首页</a> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm" title="学校概况">学校概况</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm">学校简?/a></li> <li><a href="../../xxgk/lsyg.htm">历史没革</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xrld.htm">现䡼领导</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/jgsz.htm">机构设置</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/ldgh.htm">领导关怀</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxfg.htm">学校风光</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl.htm">高校信息公开专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/ditu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1232">电子地塹</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xwzx.htm" title="新闻中心">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xydt.htm">校园动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/ybdt.htm">院部动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/tzgg.htm">通知公告</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/ssjj.htm">时事聚焦</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/kydt.htm">科研动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/xl.htm">校历</a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="" title="管理机构" target="_blank">管理机构</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">纪委纪检?监察审计?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://dzb.hypt.edu.cn" target="_blank">党政办公?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xcb.hypt.edu.cn" target="_blank">宣传?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://rsc.hypt.edu.cn" target="_blank">组织人事?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://jwc.hypt.edu.cn" target="_blank">教务?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xgc.hypt.edu.cn" target="_blank">学生工作?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://youth.hypt.edu.cn" target="_blank">团委</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">工会</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">科研?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://zchqc.hypt.edu.cn" target="_blank">赡产后勤?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://cgb.hypt.edu.cn" target="_blank">采购?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://ddc.hypt.edu.cn" target="_blank">质量管理?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tsg.hypt.edu.cn" target="_blank">图书?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://inf.hypt.edu.cn" target="_blank">信息中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">保卫?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="../../index.htm" target="_blank">财务?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="../../xysz/jdgcxy.htm" title="学院设置">学院设置</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xysz/jdgcxy.htm">机电工程学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/dzyxxgcxy.htm">电ح与信息工程学?/a></li> <li><a href="../../xysz/gsglxy.htm">工商管理学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/rwysxy.htm">人文艨v术学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/llsfxy.htm">老隆师范学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/szb.htm">思政?/a></li> <li><a href="../../xysz/jxjyxy.htm">继续教育学院</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#" title="招生就" target="_blank">招生尨业</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">招生信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">就业信息</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1183/9906.htm" title="继续教育" target="_blank">继续教育</a> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1016/3186.htm" title="校园文化">校园文化</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/xg_xh_xx.htm">校歌 校徽 校训</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/jf_xf.htm">教风 学风</a></li> </ul> </li> <div class="hzy"><a rel="nofollow" href="" target="_blank">智慧河e>></a></div> <div class="clear"></div> </ul></div> </div> <!-- 移动端导?--> <div class="top"> <div class="wap wap-menu"> <img src="/images/menu.png" class="menu" alt=""> <img src="/images/close.png" class="close-menu" alt=""> </div> </div> <div class="wap m-head"> <div class="m-logo"> <a href="/e5j8h3/index.htm" title="" target="_self"><img src="/images/logo1.png" alt=""></a> </div> <div class="m-nav"> <div class="m-tlink"><a rel="nofollow" href="">智河职</a></div> <div class="m-search"><script type="text/javascript"> function _nl_ys_check1(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode260556').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("请输入你要检索的内容?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode260556")); return true; } </script> <form action="../../search_info.jsp?wbtreeid=1059" method="post" id="au5a" name="au5a" onsubmit="return _nl_ys_check1()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey260556" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype260556" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope260556" name="searchScope" value="0"> <input name="showkeycode" id="showkeycode260556" type="text" placeholder="请输入内?> <input type="image" src="../../xz/images/search2.png" align="absmiddle" style="cursor: hand"> </form> </div> <ul class=""> <li> <a href="/e5j8h3/index.htm">首页</a><span></span> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm">学校概况</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm">学校简?/a></li> <li><a href="../../xxgk/lsyg.htm">历史沿革</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xrld.htm">现任風L导</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/jgsz.htm">机构设置</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/ldgh.htm">领导关怀</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxfg.htm">学校风光</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl.htm">高校信息公开专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/ditu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1232">电׭地图</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xwzx.htm">新闻中心</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xydt.htm">校园动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/ybdt.htm">院部动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/tzgg.htm">通知公告</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/ssjj.htm">时事聚焦</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/kydt.htm">科研动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/xl.htm">校历</a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="">管理机构</a><span></span> <ul> <li><a rel="nofollow" href="">纪委纪检?监察审计?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://dzb.hypt.edu.cn">党政办公?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xcb.hypt.edu.cn">宣传?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://rsc.hypt.edu.cn">组织人事?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://jwc.hypt.edu.cn">教务?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xgc.hypt.edu.cn">学生工作?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://youth.hypt.edu.cn">团委</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">工会</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">科研?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://zchqc.hypt.edu.cn">资产后勤?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://cgb.hypt.edu.cn">采购?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://ddc.hypt.edu.cn">质量管理?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tsg.hypt.edu.cn">图书?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://inf.hypt.edu.cn">信息中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">保卫?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="../../index.htm">财务?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="../../xysz/jdgcxy.htm">学院设置</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xysz/jdgcxy.htm">机电工程学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/dzyxxgcxy.htm">电子丨信息工程学?/a></li> <li><a href="../../xysz/gsglxy.htm">工商管理学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/rwysxy.htm">人文艺术学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/llsfxy.htm">老隆师范学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/szb.htm">思政?/a></li> <li><a href="../../xysz/jxjyxy.htm">继续教育学院</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#">招就业</a><span></span> <ul> <li><a rel="nofollow" href="">招生信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">就业信息</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1183/9906.htm">继续教育</a><span></span> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1016/3186.htm">校园文化</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/xg_xh_xx.htm">校歌 校徽 校训</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/jf_xf.htm">教风 学风</a></li> </ul> </li> <div class="clear"></div></ul> </div> </div> <div class="banner"> <img src="/img/ny-banner.jpg" alt=""> </div> <div class="nymain px1280"> <div class="channl-menu leftNav"> <p class="wow fadeInUp"> 学校概况 <span></span></p> <ul><li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm" title="学校简? target="_self">学校简?/a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="../../xxgk/lsyg.htm" title="历史沿革" target="_self">历史沿革</a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xxgk/xrld.htm" title="现领导" target="_self">现任领导</a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xxgk/jgsz.htm" title="机构设置" target="_self">机构设置</a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xxgk/ldgh.htm" title="领导关怀" target="_self">领导关怀</a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxsp.htm" title="学校视频" target="_self">学校视频</a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxfg.htm" title="学校风光" target="_self">学校风光</a><span></span> </li> <li class="active on wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl.htm" title="高校信息公开专栏" target="_self">高校信息公开专栏</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/gxxxgkndbg.htm">高校信息公开年度抡ơ告</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/zsksxxzl.htm">招生考试信息专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/cwzcjsfxx.htm">财务资产及收费信? </a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/xxjbxxzl.htm">学校基本信息专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/rsszxxzl.htm">人事帡资信息专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/jxzlxxzl.htm">教学质量信息专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/xsglfwxx.htm">学生管理服务信息</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/zbcgzl.htm">招标采ⴭ专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/xfjsxxzl.htm">学风建设信息专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/zyrcpyfa.htm">专业人才培养方案</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/qtxx.htm">其他信息</a></li> </ul> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/ditu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1232" title="电子地图" target="_self">电子地图</a><span></span> </li> </ul> </div> <div class="ny-right"> <div class="position wow fadeInUp"> <h3> 招标采购专栏</h3> <div><img src="/images/position.png" alt=""><span>当前位置?/span> <a href="/e5j8h3/index.htm" target="_self">首页</a><span>></span> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm" target="_self">学校概况</a><span>></span> <a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl.htm" target="_self">高校信息公开专栏</a><span>></span> <a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl/zbcgzl.htm" target="_self">招标采购专栏</a> </div> </div> <div class="art-main"> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div class="art-tit cont-tit wow fadeInUp"> <h4 style="font-size: 15px; width: 100%;line-height:36px;text-align:center;margin-bottom:1em;"></h4> <h3>没源职业技术学院高低压设备试验工程项目废标公告</h3> <h4 style="font-size: 15px; width: 100%;line-height:36px;text-align:center;margin-bottom:1em;"></h4> <p> <span>来源? </span><span>作者:</span><span>通讯员:李康?/span><span>责任编辑?/span><span>日期?021-09-28</span><span>点击?script>_showDynClicks("wbnews", 1203805607, 14733)</script></span> </p> </div> <div class="art-body wow fadeInUp" id="vsb_content"><div class="v_news_content"> <div> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong style="padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bolder; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">一、项目基本情?/strong></span></p> <p style="margin: 5px 0px 22px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(56, 56, 56); line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: microsoft yahei, 微软雅黑, 黑体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;"><span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 16px;">采购项目编号?span style="font-size: 16px;"><span style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 28px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">HZY202109J002</span></span></span></p> <p style="margin: 5px 0px 22px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(56, 56, 56); line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: microsoft yahei, 微软雅黑, 黑体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;"><span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 16px;">采购项目名称</span><span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 16px;">?span style="font-size: 16px;"><span style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 28px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">河职业技术学院高低压设备试验工程项目</span></span></span></p> <p style="margin: 5px 0px 22px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(56, 56, 56); line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: microsoft yahei, 微软雅黑, 黑体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;"><strong style="padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bolder; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">二、项目终止的原因</strong></p> <p style="margin: 5px 0px 22px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(56, 56, 56); line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: microsoft yahei, 微软雅黑, 黑体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;"><span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 16px;">顡目废标的原因:响应投标人不足三?/span></p> <p style="margin: 5px 0px 22px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(56, 56, 56); line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: microsoft yahei, 微软雅黑, 黑体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">三?strong><span style="font-size: 16px;">公告期限</span></strong></p> <p style="margin: 5px 0px 22px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(56, 56, 56); line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: microsoft yahei, 微软雅黑, 黑体; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;"><span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 18px;">本公告发布之日起3个工作日(含发布日)</span></p> <p style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.75em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 18px;">  各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标公告发布之日起三个工作日内以书面形式向河源u职业技术学院监察审计处(<span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 15px;">监督甡޵话:<span style="font-family: 宋体, simsun; font-size: 16px;"> 0762-3800668</span></span>)提出质疑,逾期将依法不予受理?/span></p> <p style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: 15px;"><br></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: 16px;">河源职业I技术学院采购办</span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: 16px;">2021??8?/span></p> </div> <p> </p> </div></div> <div class="art-info"> <div class="pnext"> <p>上一篇:<a href="/e5j8h3/info/1059/14806.htm">河源职业技术学院高低压设备试验工程项目(重招1)竞争性谈判采购公?/a></p> <p>下一篇:<a href="14706.htm">河源职业技术学院高低压设备试验工程项ɛ竞争性谈判采购公?/a></p> </div> </div> </form> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="footer"><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/mp4video.js"></script> <div class="foot-c px1280"> <div class="foot-l"> <a href><img src="/images/foot-logo.png" alt="" vsbhref="vurl" vurl="/images/foot-logo.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/images/foot-logo.png" class="img_vsb_content"></a> </div> <div class="foot-m"> <p> 版权所有:河源职业技术学?| 地址:河源市东路大学城 | 邮编?17000 </p> <p> 制作维护:学校信息中?<a rel="nofollow" href="" style="color:#fff;">粤ICP?5048027?/a> 电话: 0762-3800001(党政办?</p> <p> 0762-3800006(招生办?0762-3800079(就业办?</p> </div> <div class="foot-r"> <span id="_ideConac"><a rel="nofollow" href="http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=10D313CCA3624026E053022819ACD984" target="_blank"><img id="imgConac" vspace="0" hspace="0" border="0" src="/images/blue.png" data-bd-imgshare-binded="1" vsbhref="vurl" vurl="/images/blue.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/images/blue.png" class="img_vsb_content"></a></span> </div> </div></div> </body> </html>